Rehabilitatsioon

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Inimest nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut. Pikemalt on võimalik lugeda Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt.

MTÜ Arenduskeskus Ambrosia osutas rehabilitatsiooniteenust aastatel 2009-2012 kolmes sihtgrupis:

 1. puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse tähenduses lapsed kuni 18-eluaastani (puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad lapsed);
 2. puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse tähenduses 16-aastased ja vanemad isikud (puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad isikud);
 3. 16-aastased kuni riikliku pensionikindlustuste seaduses sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud psüühilise erivajadusega isikud, kellel on määratud töövõimekaotust 40% või enam.

Teenused:

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsioon
 • rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine
 • rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine
 • füsioterapeudi teenus
 • füsioterapeudi grupitöö
 • tegevusterapeudi ja loovterapeudi teenus
 • sotsiaaltöötaja teenus
 • sotsiaaltöötaja perenõustamine
 • sotsiaaltöötaja grupinõustamine
 • eripedagoogi teenus
 • eripedagoogi perenõustamine
 • eripedagoogi grupinõustamine
 • psühholoogi teenus
 • psühholoogi perenõustamine
 • psühholoogi grupinõustamine